Ngày 21/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Trà Ôn khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh” cho 140 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được tiếp thu những chuyên đề, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.

Lớp bồi dưỡng giúp cho chức sắc, chức việc các tôn giáo nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta về tôn giáo. Qua đó, các chức sắc, chức việt tôn giáo của huyện ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

Hồng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *