Vĩnh Long tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm ”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.  14 tham luận được trình bày tại tọa đàm đã phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau và cùng khẳng định tác phẩm thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *