Ở huyện Trà Ôn, độ mặn đo được tại Vàm Tân Dinh, xã Tích Thiện vào lúc 15 giờ chiều hôm nay là 1,2 ‰, thấp hơn chiều hôm qua là 1,06 ‰.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *