Nhằm phát huy thành quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và “Nếp sống văn minh nơi công cộng” theo chỉ thị 01 của Tỉnh uỷ, năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng để cuộc vận động ngày càng chất lượng và đi vào chiều sâu.

Năm 2010, Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức 65 lớp tập huấn hướng dẫn phương pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động cho gần 1.800 lượt cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh nắm bắt quan điểm chủ trương của Đảng và nhà nước để tuyên truyền vận động người dân thực hiện. 8 huyện, thành phố và các địa phương cũng đã đăng ký phấn đấu xây dựng thêm 154 khu dân cư và 21 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá.

Qua bình xét cuối năm, toàn tỉnh có hơn 199.000 hộ gia đình, 660 khu dân cư và 18 xã phường, thị trấn đạt văn hoá theo tiêu chí mới. Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, toàn tỉnh có 60% cơ sở thờ tự; 88% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Bích Tuyền
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *