Đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp là một trong những nội dung quan trọng mà  thành phố Vĩnh Long đã và đang ra sức thực hiện. Tuy nhiên, để có thể giải quyết được rác thải đô thị một cách tốt nhất thì việc thu gom và xử lý rác thải không còn là chuyện của riêng một ngành hay địa phương mà cần thiết phải có sự chung tay của toàn xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *