Trong xu thế hội nhập và phát triển, thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc tiên phong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính tinh thần vượt khó, cầu tiến, nhiều đoàn viên thanh niên ở nông thôn tuy tuổi đời còn rất trẻ, song họ đã không ngừng tự lực, tự cường vươn lên làm kinh tế giỏi, qua đó làm giàu cho bản thân, gia đình vừa góp phần vun đắp niềm tin về một thế hệ trẻ năng động và sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *