Đánh cắp số phận

Để giúp đoàn viên, thanh niên cảnh giác trước những thông tin xấu, độc, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *