Xác định công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhiệm kỳ 2010 – 2015, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Huyện uỷ Tam Bình vừa triển khai và chỉ đạo các ngành và địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác này bằng nhiều hình thức từ nay đến tháng 02/2011.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, chặng đường 80 năm vẻ vang của Đảng; về cương lĩnh, điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn kiện trình đại hội Đảng; những thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2005 – 2010; phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền cũng chú ý đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân quan tâm đến đại hội, các hoạt động chào mừng đại hội, thông báo nhanh kết quả đại hội, tuyên truyền các nghị quyết của đại hội…

Từ nay đến sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Huyện uỷ Tam Bình phát động 4 đợt tuyên truyền trọng điểm gồm tuyên truyền trước khi tiến hành Đại hội điểm cơ sở, Đại hội Đảng cấp huyện, Đại hội cấp tỉnh cho đến sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, góp phần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *