Tỉnh Đoàn Vĩnh Long vừa triển khai cuộc thi viết “Thanh niên tìm hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Thanh niên và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp” năm 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *