Ngày 14/6, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết  22 của  Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa 11 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *