Năm 2013 tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề hơn 35.000 lao động, giải quyết việc làm hơn 27.100 người. Trong đó, quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho vay hơn 1.500 dự án với số tiền gần 26 tỷ đồng, tổ chức xuất khẩu 505 lao động và tạo việc làm qua các chương trình xã hội khác hơn 20.800 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *