Từ năm 2003 đến nay, ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh Vĩnh Long  đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” nay là công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Qua đó, đã góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *