Nhằm huy động, kết nối thực hiện các chính sách, giải pháp để khai thác, sử dụng nguồn lực lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở về, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án hỗ trợ khai thác sử dụng lực lượng lao động tỉnh Vĩnh Long đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng trở về giai đoạn 2021 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *