Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò quan trọng, trong đó có sự tham gia đóng góp của Cựu chiến binh, nhất là tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *