Đánh cắp số phận

Là cánh tay nối dài của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín ở khu dân cư trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ sự nhiệt thành, tâm huyết của từng cán bộ Ban công tác Mặt trận đã góp phần tập hợp đoàn kết nhân dân chung tay góp sức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *