Trong chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiều vấn đề đã được các đại biểu và cử tri quan  tâm. Trong đó, ngoài  việc xem xét, thông qua các Nghị quyết có tính chất quan trọng đến tiến trình phát triển của địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, thì việc thảo luận đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết đề ra trong năm 2024 đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các  sở – ngành  quan tâm, đề xuất với nhiều nội dung cụ thể. Điều này thể hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các sở ngành đối với sự phát triển của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *