Tiếp tục đợt kiểm tra giám sát thực hiện dự án “Hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, nâng cao đời sống giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2020, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra  tại huyện Long Hồ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *