Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 7.000 ha lúa Hè Thu, tập trung chủ yếu ở huyện Vũng Liêm. Mặc dù giá lúa hiện tại ở mức khá cao nhưng các trà lúa cuối vụ này năng suất thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *