Những năm qua, từ những chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng và nhà nước, đời sống của bà con dân tộc khơ me trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được nâng lên rõi rệt, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào sinh sống có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *