Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp quan trọng nhằm kịp thời quyết định một số vấn đề có tính cấp bách về phát triển kinh tế, xã hội, bổ sung danh mục, vốn đầu tư một số công trình phục vụ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *