Đánh cắp số phận

Với chủ đề “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, đại hội sẽ tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *