Theo dự thảo báo cáo của ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh, qua thực tế khảo sát tại huyện Mang Thít, thành phố Vĩnh Long, trung tâm phát triển Quỹ đất, Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở tỉnh và giám sát tại Sở tài chính, ghi nhận các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quản lý tài sản công là nhà, đất; chú trọng thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 167 của Chính Phủ. Việc quản lý khai thác tài sản công cơ bản đáp ứng tốt phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ; các đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích được giao, có hiệu quả, diện tích quản lý được đảm bảo… Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, giám sát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *