Ngày 9/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định 537 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình thuộc đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của tỉnh Vĩnh Long. Theo quyết định này, UBND tỉnh chấp thuận việc Đài PTTH Vĩnh Long tài trợ nguồn vốn cho đề án với tổng vốn trên 168 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *