Là một trong 4 hội đoàn thể nhận ủy thác tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội, những năm qua, Hội Nông dân đã góp phần truyền tải kịp thời tín dung chính sách đến với các đối tượng. Hơn thế nữa, để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống gia đình mỗi hộ vay, Hội nông dân còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao mô mình, khoa học kỹ thuật  nhằm giúp người dân có kiến thức, ứng dụng thực tiễn vào mô hình sản xuất, chăn nuôi của gia đình mình.     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *