Trong tháng 5, các cơ quan Báo chí trong tỉnh Vĩnh Long hoạt động ổn định, đảm bảo đúng định hướng, kịp thời phản ánh, tuyên truyền kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *