Trong tháng 5, các cơ quan báo chí trong tỉnh hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời, khá toàn diện các hoạt động, thông tin thời sự, chính trị diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phản ánh rõ bức tranh phát triển kinh tế xã hội và sự lãnh đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân và góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *