Từ nền công nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, qua 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh, đến nay ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã có bước phát triển khá. Nếu như năm 1992 tỉnh chỉ có một số ít cơ sở công nghiệp nhỏ, thì hiện tại ngành công nghiệp chế biến, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu và nhân lực tại chỗ của địa phương, ngành công nghiệp – tiểu thủ Công nghiệp khu vực nông thôn được mở rộng và phát triển, nhất là việc bảo tồn và phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *