Hưởng ứng cuộc vận động “ Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, nhiều hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *