Trong những ngày qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh Vĩnh Long triển khai quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 Khóa 12 mà trọng tâm là Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *