Đánh cắp số phận

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 892 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết: ngày 14 tháng 7 năm 2023, Đoàn triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *