Từ mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” và nay là “Cánh đồng lớn” đã cho thấy hiệu quả trong sản xuất lúa. Tuy nhiên, việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân hiện vẫn chưa được chặt chẽ và cần  sớm được tháo gỡ trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *