Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức triển khai các Chỉ thị 34, 38/2009 của Ban Bí thư và kết luận 57/2009 của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của 55 chi, đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư của Đảng ủy Khối cơ quan

Trên cơ sở nhận định âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nguy cơ cao, Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa; phản bác kịp thời các quan điểm sai trái và đề cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng chống nguy cơ tự diễn biến.

Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò ý nghĩa của BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về BHYT; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHYT và quỹ BHYT; phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và chuẩn bị lộ trình tiến đến BHYT bắt buộc.

Tại hội nghị, đại biểu còn được triển khai kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; tôn giáo và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34 của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *