Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 sẽ xem xét và  thông qua 11 dự án luật, 01 nghị quyết và cho ý kiến đối với 15 dự án luật, đồng thời có nhiều quyết sách đúng đắn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *