Bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Kết quả đạt được vừa đảm bảo đúng lộ trình chuyển đổi số đã đề ra, vừa mang đến nhiều lợi ích, tạo thuận tiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *