Thời gian qua, bên cạnh các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương với người có công, gia đình chính sách; công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn có sự chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *