Với tinh thần xung kích, tình nguyện, vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên H. Long Hồ đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường ngày càng thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *