Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường, thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

Mục tiêu của đề án là phát triển ngành Công nghiệp môi trường thành một ngành công nghiệp có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm môi trường, phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.

Quyết định của thủ tướng nêu rõ: "Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá nhân tham gia phát triển ngành công nghiệp môi trường trên cơ sở hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành Công nghiệp môi trường gắn với việc phát triển doanh nghiệp và hài hòa giữa các lĩnh vực: dịch vụ môi trường, thiết bị môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường".

Theo đề án, từ nay đến năm 2015, các bộ, ngành liên quan sẽ thực hiện các quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp môi trường, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành công nghiệp môi trường. Đến năm 2025 sẽ phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công nghiệp Việt Nam…

Đề án cũng đặt ra nhiều giải pháp như hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các quy hoạch phát triển để phát triển ngành công nghiệp môi trường, tổ chức chuyển giao và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường…

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *