Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10 xem xét nhiều báo cáo, tờ trình về các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng. Trong đó tờ trình của UBND tỉnh về thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lò gạch, gốm Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng trong định hướng cho “Vương quốc lò gạch” Mang Thít trở thành một vùng di sản đương đại có giá trị .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *