Ngày 09/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 124 điểm cầu trong tỉnh với trên 9.600 đại biểu tham dự triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *