Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức Phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Quân đội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *