Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 4, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về: nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *