Đánh cắp số phận

Qua 24 năm thực hiện Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy và từng sĩ quan ở các cơ quan, đơn vị đều nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò mục tiêu, nội dung của Luật, giải quyết hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng Luật bảo đảm sát với yêu cầu về tổ chức, biên chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *