Trong thời gian 5 ngày, 80 học viên là các đồng chí cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quản lý, đang công tác tại các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được tiếp thu 10 chuyên đề, bao gồm những kiến thức về lý luận chính trị, kiến thức mới về khoa học lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần nâng cao lập trường tư tưởng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *