Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, tự nguyện, tự giác và phát huy vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *