Phát huy vai trò, chức năng của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân nhân, thời gian qua, báo chí tỉnh Vĩnh Long không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành cầu nối thông tin và tri thức đáng tin cậy đối với nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *