Đánh cắp số phận

Báo cáo tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, 15 năm thực hiện Nghị quyết  25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10), các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát toàn diện đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *