Đánh cắp số phận

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Đảng ủyTrung Đoàn 890, Đảng ủy quân sự Thành phố Vĩnh Long và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy quân sự tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội; ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *