Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 35 tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh tư tưởng- văn hóa và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ vững, ổn định. Ban chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội; nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên tất cả các lĩnh vực nhằm ổn định tình hình an ninh tư tưởng- văn hóa trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *