* Thưa ông, cuộc điều tra nói trên nhằm mục đích gì?

– Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước, ngành thông tin và truyền thông đã có bước phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của cả nước và từng địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển thông tin và truyền thông trong điều kiện mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Mức độ phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet và nghe nhìn ở các vùng miền, địa phương còn chưa được hài hòa. Những thông tin, số liệu chi tiết phục vụ việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển còn thiếu. Vì vậy, thông qua cuộc điều tra này sẽ giúp thu thập các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, Internet và nghe- nhìn ở Trung ương và địa phương; xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công cộng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước; xây dựng các mục tiêu, giải pháp nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm tới. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Kết quả điều tra còn giúp cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển ngành thông tin và truyền thông,…

* Công tác điều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe- nhìn lần này được thực hiện cụ thể đối với đối tượng nào, thưa ông?

– Cuộc điều tra thống kê sẽ được thực hiện đối với 5 đối tượng, đó là: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, văn phòng (VP) Đảng ủy, VP HĐND, UBND cùng cấp; VP Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; trạm y tế xã; các trường tiểu học, THCS, THPT đóng trên địa bàn xã; điểm bưu điện văn hóa xã; các hộ gia đình; các doanh nghiệp viễn thông và Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet; các trạm phát tín hiệu do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

* Vậy nội dung điều tra là gì, thưa ông?

– Đối với cấp tỉnh và huyện, chỉ điều tra về hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet. Đối với cấp xã, ngoài điều tra về tình hình sử dụng điện thoại, Internet, còn điều tra thêm về hiện trạng thu tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình, tình hình phát hành báo Đảng. Đối với các thôn, điều tra về điểm Internet công cộng, hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet, các phương tiện máy thu thanh, máy thu hình tại các hộ gia đình. Đối với các doanh nghiệp, điều tra về thiết lập hạ tầng truyền dẫn viễn thông đến xã, hiện trạng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet công cộng tại địa bàn xã. Đối với Đài Phát thanh- Truyền hình, điều tra các trạm phát tín hiệu đang được các đài này sử dụng và công suất, tần số, kênh phát sóng, phương thức truyền dẫn, phát tín hiệu phát thanh, truyền hình.

* Cảm ơn ông.

 

HỒNG THƯ (thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *