Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi nhất bằng bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại với tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *